top of page

Echtscheidingsbemiddeling

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde: de bemiddelaar of mediator. De mediator geeft informatie die de partijen in staat stelt zelf beslissingen te nemen. Mediation is laagdrempelig en vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het is een informele en flexibele procedure waarin partijen zich actief opstellen. Een succesvolle mediation eindigt met het vastleggen van de afspraken in een convenant of overeenkomst.

Bij echtscheidingbemiddeling zal de advocaat/mediator de echtscheiding ook juridisch afwikkelen.

Evi Weiland is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Voordelen van mediation:
Het belangrijkste onderdeel van mediation is dat niet de rechter, maar u zelf beslist welke regeling in werking treedt na de echtscheiding. Onder begeleiding van een neutrale derde praten beide partijen, op basis van gelijkwaardigheid, over de invulling van die regeling. Een mediator heeft aandacht voor de menselijke kant van scheiden en kijkt niet alleen naar het zakelijke aspect. Communicatie tussen de partijen in aanwezigheid van een mediator verloopt over het algemeen makkelijker en de-escalerend. Met aandacht voor het ouderschap van beide partijen stimuleert de mediator een werkbare relatie tussen ouders. Zodoende wordt het belang van de kinderen nauwlettend in het oog gehouden. Indien gewenst kan er tijdens het traject ook met de kinderen worden gesproken, zelfs met kinderen jonger dan 12 jaar.

Met mediation bespaart u tijd en kosten: U wordt immers samen op de hoogte gesteld van alle relevante juridische informatie. Dat voorkomt dat er twee advocatenprocedures moeten worden gestart. Deze procedures zijn duur, tijdrovend en kunnen zelfs relatieverstorend werken. Bij mediation worden ook de fiscale aspecten tussen de partners onder de loep genomen, wat tot fiscale voordelen voor beiden kan leiden. Gemiddeld liggen de kosten van mediation aanzienlijk lager dan van een procedure voor de rechtbank. Afhankelijk van de aard van het conflict neemt mediation gemiddeld zo'n 5 tot 15 contacturen (los van verslaglegging, en het schrijven van de diverse documenten) in beslag, terwijl een rechtbank procedure gemakkelijk een veelvoud hiervan in beslag kan nemen.

Mediation is oplossingsgericht. Er wordt gewerkt aan een regeling waar beide partijen achterstaan. Met als gevolg dat de afspraken duurzamer zijn dan bij een juridisch traject. De intensieve aandacht voor de wensen van beide partijen leidt over het algemeen tot een betere, ook emotionele acceptatie van de gevolgen van de scheiding.

Convenant
Het doel van mediation is om tot een regeling te komen waar beide partners het over eens zijn. Deze regeling wordt op juridisch correcte wijze vastgelegd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt pas getekend als beide partners zich volledig met de inhoud kunnen verenigen. Het is mogelijk het concept-convenant vóór ondertekening, voor te leggen aan een eigen adviseur/advocaat.

Als het convenant gereed en getekend is, stuurt de scheidingsbemiddelaar het met een begeleidend verzoekschrift aan de rechtbank. In het verzoekschrift wordt verzocht de echtscheiding uit te spreken en te bepalen dat de regeling in het convenant deel zal uitmaken van de uitspraak en aan die uitspraak zal worden gehecht. Omdat het verzoek hiertoe gezamenlijk wordt gedaan, zal de rechtbank het verzoek volgen.
Na de uitspraak van de rechter (waarbij u niet aanwezig hoeft te zijn) zal de scheidingsbemiddelaar zorgdragen voor de inschrijving van die uitspraak in de registers van de burgerlijke stand in de plaats waar u getrouwd bent. Met die inschrijving is het huwelijk officieel ontbonden.

Mocht er in de toekomst tóch meningsverschillen over de uitvoering of uitleg van regelingen in het convenant ontstaan, dan komt u in beginsel bij de scheidingsbemiddelaar terug om die meningsverschillen met elkaar te bespreken. Komt u er aan de bemiddelingstafel niet uit, dan kunt u zich ieder tot een eigen advocaat wenden. Het convenant bevat een geschillenregeling waarin een en ander is opgenomen. Als bemiddeling niet lukt, worden beide partijen naar een andere advocaat verwezen. De oorspronkelijke bemiddelaar kan in de zaak voor geen van beide partijen meer optreden met het oog op een eventueel belangenconflict.

Ga terug >>