Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Advocatuur Weiland verstrekken voor het verlenen van juridische bijstand. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 2
Advocatuur Weiland heeft de door de Orde van Advocaten voorgeschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon, met een polisdekking van € 1000.000,00 per aanspraak, each en every claim. Iedere aansprakelijkheid voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Advocatuur Weiland gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 3
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor Advocatuur Weiland aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door ons gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft.

Artikel 4
Iedere aanspraak jegens Advocatuur Weiland vervalt door verloop van twee jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 5
Advocatuur Weiland zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend advocaat of bemiddelaar uitvoeren. Advocatuur Weiland kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan werkzaamheden voor of aan een gegeven advies aan opdrachtgever.

Artikel 6
Indien Advocatuur Weiland bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Advocatuur Weiland bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden.

Artikel 7
Advocatuur Weiland behoudt zich het recht voor de overeengekomen uurtarieven jaarlijks aan te passen aan de inflatie en andere marktomstandigheden.

Artikel 8
Betaling van een declaratie is verschuldigd binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien deze termijn verstrijkt is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is de opdrachtgever met ingang van die datum de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9
Advocatuur Weiland is aangesloten bij een klachtenregeling. Indien een cliënt een klacht heeft over de behandelend advocaat, zal de klacht eerst door de advocaat zelf in behandeling worden genomen. Als de cliënt dat wenst, kan de klacht daarna worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. Op eerste verzoek zal de advocaat alle informatie over de klachtenregeling ter hand stellen.

Artikel 10
De rechtsverhouding tussen Advocatuur Weilanden haar cliënten is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.